آه ابراهیم | ابراهیم | ابراهیم

... و همانطور که گفتم کار خدا به کار آدمی زاد نمیماند.
چه به قول 'شیخ شبستر' صاحب گلشن راز :
جناب کبریایی لاابالی است ! منزه از کرامات خیالی است.
صفحه ۵۰۵ | کار بیکاری
بهر حال همه ی اینها است . اما این هم هست که همه روزه کره و پنیری که بسیاری از ماها سر سفره داریم مال همان ولایت قوم لوط دانمارک است و ماشین ولووی همان فاجر سوئدی زیر پایمان است و گوشت ترکیه را در چرخ گوشتی های سوئدی چرخ میکنیم و از سوزن خیاطی تا دوای سردرد و از خودکار بیک تا عظیم ترین کارخانه های چاپ کار همان آدم های بظاهر بیکار است و حال که ما شرقی ها در این سر دنیا نشسته ایم و ضمن بحث راجب برخورد تمدن شرق و غرب و سمینار درباره ی گرفتاری های اروپا و مغرب برای خودمان از بیکاری بقول ارمنی ها کار بیکاری درست میکنیم و دلسوزی میکنیم که تمدن غرب در حال انحطاط است و ماده و تکنیک روح غرب را از میان برده است و باید به فکر نجات اروپا بود.

کوتاه از کتاب 'از پاریز تا پاریس'

همین مطلب بصورت صوتی

لینک ساندکلاد

لینک پرشین گیگ

لینک اسکای درایور

/ 0 نظر / 8 بازدید