آن میر غوغا را بگو ...

رندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند                        مستی ز جامت می کنند مستان سلامت می کنند
غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر                                  خورشید ربانی نگر مستان سلامت می کنند
ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا                                 وی شاه طراران بیا مستان سلامت می کنند
آن میر مه رو را بگو وان چشم جادو را بگو                       وان شاه خوش خو را بگو مستان سلامت می کنند
آن میر غوغا را بگو وان شور و سودا را بگو                       وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت می کنند
آن جا که یک باخویش نیست یک مست آن جا بیش نیست       آن جا طریق و کیش نیست مستان سلامت می کنند
/ 0 نظر / 20 بازدید