اهنگ « چه‌گوارا » اثــــر « محسن نامجو »

اهنگ « چه‌گوارا » اثــــر « محسن نامجو »
پیدا کنیدش دوباره
شاید دستم را بگیرد
پیدا کنیدش دوباره هی هی سیرا ماسرا
سیرا ماسرای تنها
زخمی، پیدا کن مردی را
که بخواند چه گوارا پیدا کنیدش دوباره
بگو دوباره بمیرد
شاید دستم را بگیرد
پیدا کنیدش دوباره هی هی سیرا ماسرا
که بخواند چه گوارا
یک مشت پر از گلوله
گل چک چکه چک چکا
می افتد سنگین روی خاک
یک مشت پر از گلوله هی هی سیرا ماسرا
که بخواند چه گوارا هی هی سیرا ماسرا
سیرا ماسرای تنها
زخمی، پیدا کن مردی را
که بخواند چه گوارا بگو دوباره بمیرد
/ 0 نظر / 30 بازدید