آهنگی از زنده یاد ایرج بسطامی

آهنگی از زنده یاد ایرج بسطامی

ذلیـل و بیچـاره تر از من نیسـت در کوی تو        خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو

 گرفته هر کس ز لب لعل تو کام دل خود            نشد روا کامـــم زتـو وای وای بر دل من

 به مجلـــس بیـگانـگان نوشــی بــــاده ناب          به هر کجا میروی با هرکس مست و خراب

 خبرنداری زحال خود بامردم که چه سان          کند بس آزار و ستــــم وای وای بــر دل من

 کسی چو من قدر تورا کی داند صنما               به راه عشق تو دهم جان ودل به فدا

 بیا بنه رسم ستــم به یک سو دلبــر من            شوی پشیمان به خدا وای وای بردل من

/ 0 نظر / 18 بازدید