ای طربستان ابد ...

آهنگ «ای طربستان ابد» اثر داود آزاد از البوم «می صوفی افکن کجا می‌فروشنــد»

دانلود آثار «داود آزاد»

 

ای طربستان ابد ای شکرستان احد

هم طرب اندر طربی هم شکر اندر شکری

/ 0 نظر / 15 بازدید