یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازم

      قصه ای از سوز وسازم باتو می گویم امشب

         تا که چشم جان گشودم شمع پنهان وجودم

                    شعله زد در تار وپودم آه جانسوزم امشب

                       تو ندانی که چه کردی به من وبه وی و به خدا

                            که غمت در من بی دل تو کجا من خسته کجا

                                    رهگذاری بی نصیبی بی قراری بی شکیبی

                                               تا سحر گاه ناله سر کرده

                                           نیمه شب ها در سیاهی بی نصیبی بی پناهی

                                               از سر کوهی گذر کرده

                                                        ای بهشت موعودم آن سیاهی من بودم

                                                              بی خبر ای سرور من می گذشتی از بر من

                                                                  نه اشک چشمم را بدیدی نه ناله قلبم شنیدی

                                                                      چو بخت من رفتی مه من چو آهوی صحرا رمیدی

                                                                          زسوی من دامن کشیدی تو دل شکستی