داود آزاد - مشق لیلی

در میان بادیه بنشسته فرد

 

دید مجنون را یکی صحرا نهد

می نویسد نام لیلی دم به دم

 

صفحه ای از ریگ و انگشتان قلم

می نویسی نامه ، بهر کیست این؟

 

گفتم ای مجنون شیدا ، چیست این؟

خاطر خود را تسلی میکنم

 

گفت مشق نام لیلی میکنم

عشق بازی میکنم با نام او

 

چون میّسر نیست ما را کام او