والفجر ۸

مختصر اطلاعاتی از عملیات والفجر ۸

× از فایل PDF نگران نباشید ریلکس پرینت بگیرید و احتمالا بتونید استفاده کنید ! ./

 فایل با فونت نستعلیق

فایل با فونت سایه