اثری از فرشــاد جمالی

گفتم: چشمم، گفت: براهش میدار   گفتم: جگرم، گفت: پر آهش میدار
گفتم که: دلم، گفت: چه داری در دل   گفتم: غم تو، گفت: نگاهش میدار