سهیل نفیسی - خبر میدهد سحر

از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر

شب رفت و با سپیده خبر میدهد سحر

از اختر شبان رمه ی شب رمید و رفت

وز رفته و رمیده خبر میدهد سحر

....

از تیغ آب دیده خبر میدهد سحر

...