در خلال تحصیل ، در حالی که بیش از هفده سال نداشت
 ، با روزنامه روح القدسهمکاری کرد و آثار نظم و نثرش
روانه ی مدرسه ای در همان قریه ی پاریز نمود. 
او می گوید : « تاریخ واقعی را وقتی می شود نوشت
که بسیاری از اسنادمحرمانه سیاسی آزاد شده باشد و
این معمولا بیش از سی سال وقت می طلبد ،به عبارت
دیگر ، تاریخ واقعی امروز را نسل آینده خواهد نوشت.
ما اگر همت وعلاقه و بینش و توانایی و متد داشته
 
خود کاری است که در حد معجزه است » !
مختصری از این استاد
در اینجا و اینجا
دریافت بعضی از آتار استاد بصورت صوتی از این لینک
 
 
 

Print Friendly and PDF