محسن نامحو :-(


هجرش دهم زجرش دهم خوارش کنم زارش کنم

من به بند افسونــم یک دو روزه مهمونم

میگریزم از دنیا

شبگرد و غزل خونم

شبگرد و پریشونم

لب ز هر سخن بستم

می نخورده سر مستم

مستم از خیال تو

تا که در جهان هستم

ای دل! ای جان! برو فکر دگر کن

یاد یاران برو از سر به‌در کن

دانلود یا دانلود یا دانلود