آهنگ حکایت اثر فرهاد برنجان
شعر از خیام

جامی و بتی و بربتی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت